Thông tin tuyển dụng ở "大分県(Oita)" / "Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác"

Địa điểm

  • 大分県(Oita)
Xác nhận

Loại việc

  • Các ngành dịch vụ/ Ngành chuyên môn khác
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP