Thông tin tuyển dụng ở "大阪府(Osaka)" / "Quán ăn"

Địa điểm

  • 大阪府(Osaka)
Xác nhận

Loại việc

  • Quán ăn
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP