Thông tin tuyển dụng ở "千葉県(Chiba)" / "Quán ăn"

Địa điểm

  • 千葉県(Chiba)
Xác nhận

Loại việc

  • Quán ăn
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP