Thông tin tuyển dụng ở "北海道(Hokkaido)" / "Quán nhậu"

Địa điểm

  • 北海道(Hokkaido)
Xác nhận

Loại việc

  • Quán nhậu
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP