Thông tin tuyển dụng ở "京都市(きょうとし)" / "Tổ chức sự kiện/ PR/ Người dùng thử sản phẩm/ Dịch vụ"

Địa điểm

  • 京都市北区(きょうとしきたく)
  • 京都市上京区(きょうとしかみぎょうく)
  • 京都市左京区(きょうとしさきょうく)
  • 京都市中京区(きょうとしなかぎょうく)
Xác nhận

Loại việc

  • Tổ chức sự kiện/ PR/ Người dùng thử sản phẩm/ Dịch vụ
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP