Thông tin tuyển dụng ở "新宿区(しんじゅくく)" / "Quán nhậu"

Địa điểm

  • 新宿区(しんじゅくく)
Xác nhận

Loại việc

  • Quán nhậu
Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP