Thông tin tuyển dụng ở "株式会社アーネスト"

Địa điểm

新宿区(しんじゅくく)

Xác nhận

Loại việc

Cửa hàng ăn uống

Xác nhận

Đặc trưng

Tiểu học: trình độ sơ đẳng
Hơn 1000 Yên/giờ

Xác nhận

PAGE
TOP